มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ 
ยืนยันโทรศัพท์
E-mail 
ยืนยัน E-mail
กรุณานำหลักฐานเเละพิมพ์หลักฐานการสมัครมาติดต่อที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่
หรือเเจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออ้างอิงการสมัคร


นักศึกษาปริญญาโท 5,500 บาท ปริญญาเอก 10,000 บาท


1. ชำระเงินสดที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2. ชำระโดยใช้ Pay in slip ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
3. ชำระออนไลน์ผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุงไทย
กรุงเทพ
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

*** ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านช่องทาง 2 และ 3 กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Line Id: @sauinfo
*** หรือนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวันที่มาลงทะเบียน
*** เงื่อนไขการรับสมัครให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 191-6-00669-8

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (Transript) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนา วุฒิการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนา บัตรประจำจัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
7. หลักฐานการชำระเงินแรกเข้า จำนวน___________บาท
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**


ผู้สมัครเรียนสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
แผนรับสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถ.เพชรเกษม เเขวงหนองค้างพลู
เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-807-4500-27 แฟกซ์: 02-807-4528-30