SAU - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
สำเร็จการศึกษา(วุฒิ)
โทรศัพท์ 
ยืนยันโทรศัพท์
ชื่อโรงเรียน  
เกรดเฉลี่ย  
   
E-mail 
ยืนยัน E-mail
(1) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษา และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์กับตัวท่าน สามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://privacy-policy.sau.ac.th
(2) ผู้สมัครยินยอมให้นำข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้สมัครไว้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทราบข้อมูลจาก
ต้องการสมัครเข้า
ระดับ
คณะ
สาขา
หลักสูตร (สมัครคลังหน่วยกิตไม่ต้องเลือก)
สมัครเรียนแบบ ปกติ/คลังหน่วยกิต
กรุณานำหลักฐานเเละพิมพ์หลักฐานการสมัครมาติดต่อที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่
หรือเเจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออ้างอิงการสมัคร1. ระดับ ปริญญาตรี 1,000  บาท*** ผู้สมัครชำระเงินผ่าน QR code เท่านั้น
*** นักศึกษากรอกรายละเอียดการสมัคร ครบถ้วนแล้วกด คำว่าสมัคร ระบบจะแสดงใบแจ้งการชำระเงินเป็น QR code
*** เมื่อชำระแล้ว ส่ง Pay in slip เข้ามาที่ ( ID Line : @sauinfo )
*** เงื่อนไขการรับสมัครให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด1. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**ผู้สมัครเรียนสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
แผนรับสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถ.เพชรเกษม เเขวงหนองค้างพลู
เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-807-4500-27 แฟกซ์: 02-807-4528-30